תקנון שימוש באתר המכון הישראלי לתכנון כלכלי (ע"ר)

ברוכים הנמצאים לאתר המכון הישראלי לתכנון כלכלי (ע"ר) (www.iep.org.il, להלן: "האתר"). האתר שלנו מנוהל ומופעל ע"י צוות המכון, עמותה רשומה שמספרה 580456192.

הגישה לאתר והשימוש בתכנים הכלולים בו ובשירותים המוצעים בו, כפופים לתנאי השימוש המפורטים לעיל (להלן: "תנאי השימוש"). תנאים אלו מסדירים את יחסי המכון מול כל גולש ו/או צופה ו/או משתמש באתר. השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאים אלו. על כן, הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה. במידה ואינך מסכים לתנאים אלו בשלמותם, אנא הימנע מכל שימוש באתר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות והם מתייחסים לכל המינים. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות המשתמשים בלבד ולא ישמשו לפרשנות התנאים או לכל מטרה אחרת.

המונחים "תוכן" ו-"תכנים" כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי או שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק, וכן כל תו, סימן וסמל.

 1. השימוש באתר -  הנך רשאי להשתמש באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם קיבלת הסכמה מפורשת לכך, מראש ובכתב מטעם המכון,  ובכפוף לתנאי ההסכמה, בהנחה שזו נתנה.
 2. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים ובפרסומים מכל סוג שהוא, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית או לכל מטרה אחרת, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
 3. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה, או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש בכל אמצעי לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 4. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, אם אותם אמצעים משנים את עיצוב האתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם, לרבות פרסומות ותכנים מסחריים.
 5. אין לקשר לאתר, מכל אתר אינטרנט שהוא המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים גזענות, הפליה, אלימות או תכנים פוגעניים אחרים, תכנים המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
 6. מבלי לגרוע ובנוסף לכל האמור לעיל ולהלן, הנך מתחייב כי בעשותך שימוש באתר לא תעשה את הדברים הבאים: שליחה, שידור או הטענה של כל חומר שקרי, מטעה או חומר אשר נועד להערים על משתמש או גוף כלשהו; שליחה, שידור או הטענה של כל חומר המכיל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש באתר או במחשבים, שרתים, חומרות ותוכנות של משתמשים אחרי; הפצת "דואר זבל" או הצפה של כל דואר אחר דרך שרתי האתר; שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, תרגום, מכירה, הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר או שבשימוש האתר; פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, סימני שירות, מדגמים, או כל זכות קניינית, בין אם רשומה ובין אם לאו, הנתונה לפי כל דין לעמותה או לצדדים שלישיים בקשר לתכנים או לחלקם; העלאה לאתר או פרסום באמצעות האתר, של חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי חוקי מדינת ישראל או לפי חוקי כל מדינה זרה; העלאה לאתר או פרסום באמצעות האתר, של כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פגיעה בפרטיותו של אדם, וכן כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, לרבות הסתה לגזענות, לפגיעה באדם אחר או לעבירה על החוק; שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא; איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים; הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעת פעילות האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר) או הפרה באופן כזה או אחר את תנאי השימוש באתר.
 7. אחריות המכון
 8. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין התכנים, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך, השימוש בהם, או הסתמכות עליהם.
 9. המכון אינו מתחייב כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים המתפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים. בהתאם לכך, המכון לא יישא באחריות לכל תוצאה שתנבע מהתכנים, מהשימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.
 10. המכון לא יהיה אחראי על עיכוב, קושי, אי-דיוק של מידע, וירוס מחשב או כל פגם באתר זה או אי-התאמה בינו ובין חומרות, תוכנות או קבצים של המשתמש. המכון לא יהיה אחראי בגין על תקלה או בעיה שתגרם בשל גורמים שלא בשליטתו.
 11. המכון לא מתחייב שהאתר, לרבות התכנים המופיעים בו, יופיעו כסדרם ללא הפסקות, ללא טעויות, ויהיו חסינים מפני נזקים, תקלות או קלקולים במערכת התקשורת של המכון ו/או של מי מטעמו.
 12. קישורים באתר לאתרים ברשת האינטרנט
 13. באתר נמצאים קישורים ("לינקים") לאתרים ותכנים שונים ברשת. המכון אינו מפרסם את אלו ואינו שולט או אחראי על התכנים המתפרסמים בהם. התקשרות המכון עם אתרים אלו אינה מעידה על הסכמה עם תוכנם ואינה מהווה ערובה לפעילותם. על כן, המכון אינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בתכנים אלו ולא יישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהשימוש בלינקים או בתכנים.
 14. המכון אינו מתחייב כי הלינקים יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
 15. זכויות יוצרים וקניין רוחני
 16. האתר, לרבות עיצובו והתכנים הנמצאים בו הינם קניין בלעדי של המכון ו/או של צדדים שלישיים שהרשו לעמותה להשתמש בהם.
 17. משתמשים אינם רשאים להכניס שינויים, להפיץ, לשדר, להציג, להעמיד לרשות הציבור, לייצר יצירות נגזרות, להעתיק, לשכפל, לשווק, לפרסם למכור או להשכיר, כל חלק מן האתר ו/או מן התכנים הכלולים בו ללא הסכמה מפורשת בכתב מהמכון. אין לעשות שימוש בשמות, במילים ובסימנים המסחריים המוצגים באתר (בין אם רשומים או לא), מבלי לקבל את הסכמת המכון ו/או את הסכמת בעלי הזכויות האחרים מראש ובכתב. השימוש יעשה בכפוף לתאי ההסכמה.
 18. אם תינתן הסכמה, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות הקניין הרוחני.
 19. הגנת הפרטיות
 20. בעת השימוש באתר, ייתכן ויצטבר מידע על נוהגיך כגון כתובת האינטרנט ממנה ניגשת לאתר (IP Address)  ועוד. הנהלת האתר תשמור את המידע במאגריה.
 21. השימוש בנתונים הנאספים אודות השימוש באתר ייעשה רק על פי תנאי השימוש או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:
 22. שיפור והעשרת התכנים המוצעים באתר ויצירת שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע ישמש את הנהלת האתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזוהה אישית;
 23. לשם תפעול תקין ופיתוח האתר. המידע לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם;
 24. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר.
 25. פרטיך האישיים לא יעבור לצדדים שלישיים, אלא במקרים להלן:
 26. במקרה של הפרת תנאי השימוש באתר, או אם יבוצעו באמצעות האתר פעילות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות מסוג זה;
 27. במקרה בו יוגש להנהלת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטים ומידע לצד שלישי;
 28. במקרה של מחלוקת, תביעה, טענה או הליך משפטי, בינך לבין המכון;
 29. במקרה בו המכון יהיה סבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לך ו/או לרכושך, או לגופו ו/או לרכושו של צד שלישי;
 30. האתר משתמש ב'עוגיות', Cookies, לטובת תפעולו השוטף והתקין 'עוגיות'' (Cookies) ,לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשב מרוחק. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה- Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע ב- Cookies מוצפן.אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנו ממליצים לך להיעזר בקובץ העזרה של הדפדפן. בנוסף לכך, באפשרותך למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך.
 31. האתר כולל לינקים לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי צדדים שלישיים. אלו אינם כפופים לאמור בהצהרת פרטיות זו. בכניסה לאתרים אלו הצהרת פרטיות זו וכללי הפרטיות המפורטים לעיל אינם חלים.
 32. המכון רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות.
 33. סמכות שיפוט
 34. על תנאי שימוש אלו, לרבות פרשנותם, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 35. תחום השיפוט הבלעדי לתנאי השימוש ולכל עניין הקשור בשימוש באתר, בין במישרין ובין בעקיפין, הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.
 36. כללי
 37. תנאי השימוש מהווים את ההסכם המשפטי המלא בינך לבין המכון בנוגע לשימוש שלך באתר המכון. הם מחליפים כל הסכם קודם אחר בינך ובין המכון ביחס לשימוש באתר.
 38. המכון עשוי לשנות את מבנה האתר, את הקיף וזמינות השירותים המוצעים בו, את מראהו ועיצובו. הנהלת האתר רשאית לשנות כל דבר שהיא רואה לנכון בלא צורך להודיע על כך מראש.
 39. במידה וייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף, התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה, כאלו שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת התנאים המקוריים. תנאי השימוש יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.
 40. כל הזכויות שאינן מוענקות כאן במפורש, שמורות למכון.

שימושך באתר מעיד כי קראת והבנת את תנאי שימוש אלו והנך מסכים להיות כפוף לתנאים האמורים לעיל.