שילוב המגזר הערבי בכלכלת ישראל

שילוב המגזר הערבי בכלכלת ישראל

מאפיינים וחסמים
2010
2010

נושא הפערים החברתיים והכלכליים בין המגזר היהודי למגזר הערבי נידון בהרחבה במספר רב של ספרים ומאמרים. זהו נושא מורכב אשר כולל מגוון רחב מאוד של גורמים וגורמי משנה ואף טעון אמוציונלית, דבר שמקשה מאוד על בידוד המרכיבים השונים של הבעיה. בשנת 2009 החל המכון לחקור את הנושא במטרה להציע דרכים אפשריות לשילוב וקידום של המגזר הערבי בכלכלת ישראל, תוך מיפוי וניתוח החסמים העומדים בפני המגזר. נכון לשנת 2009, האוכלוסייה הערבית מנתה כ-%20 מכלל אוכלוסיית ישראל וכ‐%15 מכלל משקי הבית. ממצאי המחקר העלו שורה של נתונים מטרידים: בין היתר, רמת ההכנסה למשק בית באוכלוסייה הערבית נמוכה בכ-43% בהשוואה להכנסה הממוצעת בקרב אוכלוסיית הרוב (בניכוי ערבים וחרדים); שיעור העוני בקרב ערביי ישראל עדיין גבוה משיעור העוני בקרב אוכלוסיית הרוב (30% באוכלוסייה הערבית מול 10% בכללי); הכנסת משקי הבית הנה ברובה ההכנסה מעבודה ולא מהון. כמו כן, עולה כי הפערים ברמת ההשכלה והתשתיות הם גורמים עיקריים ביצירת הפער הכלכלי המשמעותי בין כלכלת ערביי ישראל לזו של אוכלוסיית הרוב. אי לכך, המלצות המחקר היו תקצוב ייעודי של חינוך לתלמידים במגזר הערבי, בהיקף שיאפשר להגיע לרמת השקעה מינימלית בגובה התקציב הממוצע הקיים בקרב אוכלוסיית הרוב. במקביל, יש להמשיך ולחזק מנגנוני אפליה מתקנת לשם עידוד תעסוקת ערבים, אפליה מתקנת במערכת ההשכלה הגבוהה, קורסים להשתלמויות מקצועיות, מרכזי תעסוקה לנשים, שיפור נגישות למרכזי התעסוקה והקטנת מספר העובדים הזרים במשק.

נושא הפערים החברתיים והכלכליים בין המגזר היהודי למגזר הערבי נידון בהרחבה במספר רב של ספרים ומאמרים. זהו נושא מורכב אשר כולל מגוון רחב מאוד של גורמים וגורמי משנה ואף טעון אמוציונלית, דבר שמקשה מאוד על בידוד המרכיבים השונים של הבעיה. בשנת 2009 החל המכון לחקור את הנושא במטרה להציע דרכים אפשריות לשילוב וקידום של המגזר הערבי בכלכלת ישראל, תוך מיפוי וניתוח החסמים העומדים בפני המגזר. נכון לשנת 2009, האוכלוסייה הערבית מנתה כ-%20 מכלל אוכלוסיית ישראל וכ‐%15 מכלל משקי הבית. ממצאי המחקר העלו שורה של נתונים מטרידים: בין היתר, רמת ההכנסה למשק בית באוכלוסייה הערבית נמוכה בכ-43% בהשוואה להכנסה הממוצעת בקרב אוכלוסיית הרוב (בניכוי ערבים וחרדים); שיעור העוני בקרב ערביי ישראל עדיין גבוה משיעור העוני בקרב אוכלוסיית הרוב (30% באוכלוסייה הערבית מול 10% בכללי); הכנסת משקי הבית הנה ברובה ההכנסה מעבודה ולא מהון. כמו כן, עולה כי הפערים ברמת ההשכלה והתשתיות הם גורמים עיקריים ביצירת הפער הכלכלי המשמעותי בין כלכלת ערביי ישראל לזו של אוכלוסיית הרוב. אי לכך, המלצות המחקר היו תקצוב ייעודי של חינוך לתלמידים במגזר הערבי, בהיקף שיאפשר להגיע לרמת השקעה מינימלית בגובה התקציב הממוצע הקיים בקרב אוכלוסיית הרוב. במקביל, יש להמשיך ולחזק מנגנוני אפליה מתקנת לשם עידוד תעסוקת ערבים, אפליה מתקנת במערכת ההשכלה הגבוהה, קורסים להשתלמויות מקצועיות, מרכזי תעסוקה לנשים, שיפור נגישות למרכזי התעסוקה והקטנת מספר העובדים הזרים במשק.