חדשנות בעסקים קטנים ובינוניים

חדשנות בעסקים קטנים ובינוניים

פרויקט בעבודה
2020
2020

למגזר העסקים הקטנים והבינוניים חשיבות רבה לכלכלת ישראל. למרות שהוא מהווה רק כ-15% מכמות העסקים, הוא מעסיק כ-40% מהעובדים ואחראי ל-34% מהתוצר. עם זאת, הפריון במגזר זה נמוך יחסית לעסקים בקבוצות גודל אחרות, והפער הזה גבוה בישראל ביחס לעולם. חדשנות נמצאה כתורמת לצמיחה ולפריון של עסקים. במחקר נבחנים החסמים לצמיחה וחדשנות העומדים בפני העסקים הקטנים והבינוניים. בנוסף, תיערך סקירה של כלי הסיוע הקיימים בישראל ומידת התאמתם לצרכי העסקים. לסיום, תיערך בחינה של כלי הסיוע לעסקים הנהוגים בעולם, דוגמת ואוצ'רים, one stop shop וקרנות סיוע פרטיות, וינתנו הצעות פרקטיות לקידום החדשנות במגזר העסקים הקטנים והבינוניים בישראל.

למגזר העסקים הקטנים והבינוניים חשיבות רבה לכלכלת ישראל. למרות שהוא מהווה רק כ-15% מכמות העסקים, הוא מעסיק כ-40% מהעובדים ואחראי ל-34% מהתוצר. עם זאת, הפריון במגזר זה נמוך יחסית לעסקים בקבוצות גודל אחרות, והפער הזה גבוה בישראל ביחס לעולם. חדשנות נמצאה כתורמת לצמיחה ולפריון של עסקים. במחקר נבחנים החסמים לצמיחה וחדשנות העומדים בפני העסקים הקטנים והבינוניים. בנוסף, תיערך סקירה של כלי הסיוע הקיימים בישראל ומידת התאמתם לצרכי העסקים. לסיום, תיערך בחינה של כלי הסיוע לעסקים הנהוגים בעולם, דוגמת ואוצ'רים, one stop shop וקרנות סיוע פרטיות, וינתנו הצעות פרקטיות לקידום החדשנות במגזר העסקים הקטנים והבינוניים בישראל.