בעיית המשילות בישראל

בעיית המשילות בישראל

ניתוח והצעת חוק להגברת הממשליות
2010
2010

מאז תחילת דרכו עסק המכון בהגברת משילות המגזר הציבורי, מתוך אמונה כי משילות חזקה מחזקת את הציבור ואת הדמוקרטיה. כשל המשילות בא לידי ביטוי במתח שנוצר בין הצורך בניהול אפקטיבי, מכריע ודינמי, לבין עכבות ותהליכים ביורוקרטיים שנרשים מהשלטון כ״נאמן הציבור״. אחד הביטויים המרכזיים של כשל המשילות הוא בנתק שבין אחריות למדיניות, המוטלת על כתפי נבחרי הציבור לבין הסמכות ליישומה וביצועה, המוטל בידי הפקידות המקצועית. כשל זה נוצר, בין היתר, כיוון שהרשות המקצועית אינה חשופה לסנקציות מהציבור, משום שתפקידי העובדים בה אינם מושפעים מבחירות דמוקרטיות. כפועל יוצא אנו רואים כי שיעור גבוה מהחלטות הממשלה אינו מיושם בפועל.

מאז תחילת דרכו עסק המכון בהגברת משילות המגזר הציבורי, מתוך אמונה כי משילות חזקה מחזקת את הציבור ואת הדמוקרטיה. כשל המשילות בא לידי ביטוי במתח שנוצר בין הצורך בניהול אפקטיבי, מכריע ודינמי, לבין עכבות ותהליכים ביורוקרטיים שנרשים מהשלטון כ״נאמן הציבור״. אחד הביטויים המרכזיים של כשל המשילות הוא בנתק שבין אחריות למדיניות, המוטלת על כתפי נבחרי הציבור לבין הסמכות ליישומה וביצועה, המוטל בידי הפקידות המקצועית. כשל זה נוצר, בין היתר, כיוון שהרשות המקצועית אינה חשופה לסנקציות מהציבור, משום שתפקידי העובדים בה אינם מושפעים מבחירות דמוקרטיות. כפועל יוצא אנו רואים כי שיעור גבוה מהחלטות הממשלה אינו מיושם בפועל.