הפורום לאסטרטגיית-על לישראל

הפורום לאסטרטגיית-על לישראל

2017
2017

הפורום לאסטרטגיית על התכנס בהובלת מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית, במטרה להציב מצפן אסטרטגי לפעילותה והתנהלותה של כלכלת ישראל ולהביא לשגשוג של חלק גדול ככל הניתן של האוכלוסייה. הפורום הורכב מנבחרת של 100 אישים ממגוון תחומים, מוסדות, התמחויות והשקפות עולם בעלי היכרות והבנה של האתגרים העיקריים של ישראל בתהליך עיצוב ותכנון מדיניות כלכלית-חברתית רצויה. חברי הפורום עסקו בשלושה אשכולות מרכזיים: מדעי-טכנולוגי-חינוכי, מדיני-בטחוני-בינלאומי וממשלי-כלכלי-חברתי. נייר העבודה מציג את פעילות והגות חברי הפורום במסגרת האשכול הממשלי-כלכלי-חברתי וההמלצות הכלולות בו הן בבחינת רעיונות למדיניות. במהלך מסמך זה חברי הפורום עוסקים במגוון רחב של סוגיות בתחום המדובר, ביניהן: תפיסת המדיניות הכלכלית-חברתית של ישראל, יעדי המדיניות והאמצעים להשגתם, המדיניות הכלכלית של הממשלה ותרומה ליעדי המשק; מדיניות כלכלית חברתית של הממשלה, היקף הוצאות הממשלה, מערכת המסים והשלכות הדמוגרפיה המשתנה על תקציב המדינה בעתיד; מדיניות הרווחה, התייחסות לאי השוויון, בעיית העוני בישראל וניתוח מבנה הממשלה ומשרדיה וניתוח תהליכי קבלת החלטות במשרד האוצר כנסיון לתת מענה לשאלה הגדולה: כיצד קובעים מדיניות כלכלית חברתית. מימוש מטרות העל של התכנית האסטרטגית יבוא לביטוי בשבירת הקיפאון בשני היעדים המרכזיים של המשק, האצת הפריון וקצב הצמיחה של התוצר וצמצום אי השוויון הכלכלי. הגברת התחרות והוזלת יוקר המחיה כפועל יוצא מכך מהווים את היעד השלישי של המדיניות הכלכלית.

הפורום לאסטרטגיית על התכנס בהובלת מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית, במטרה להציב מצפן אסטרטגי לפעילותה והתנהלותה של כלכלת ישראל ולהביא לשגשוג של חלק גדול ככל הניתן של האוכלוסייה. הפורום הורכב מנבחרת של 100 אישים ממגוון תחומים, מוסדות, התמחויות והשקפות עולם בעלי היכרות והבנה של האתגרים העיקריים של ישראל בתהליך עיצוב ותכנון מדיניות כלכלית-חברתית רצויה. חברי הפורום עסקו בשלושה אשכולות מרכזיים: מדעי-טכנולוגי-חינוכי, מדיני-בטחוני-בינלאומי וממשלי-כלכלי-חברתי. נייר העבודה מציג את פעילות והגות חברי הפורום במסגרת האשכול הממשלי-כלכלי-חברתי וההמלצות הכלולות בו הן בבחינת רעיונות למדיניות. במהלך מסמך זה חברי הפורום עוסקים במגוון רחב של סוגיות בתחום המדובר, ביניהן: תפיסת המדיניות הכלכלית-חברתית של ישראל, יעדי המדיניות והאמצעים להשגתם, המדיניות הכלכלית של הממשלה ותרומה ליעדי המשק; מדיניות כלכלית חברתית של הממשלה, היקף הוצאות הממשלה, מערכת המסים והשלכות הדמוגרפיה המשתנה על תקציב המדינה בעתיד; מדיניות הרווחה, התייחסות לאי השוויון, בעיית העוני בישראל וניתוח מבנה הממשלה ומשרדיה וניתוח תהליכי קבלת החלטות במשרד האוצר כנסיון לתת מענה לשאלה הגדולה: כיצד קובעים מדיניות כלכלית חברתית. מימוש מטרות העל של התכנית האסטרטגית יבוא לביטוי בשבירת הקיפאון בשני היעדים המרכזיים של המשק, האצת הפריון וקצב הצמיחה של התוצר וצמצום אי השוויון הכלכלי. הגברת התחרות והוזלת יוקר המחיה כפועל יוצא מכך מהווים את היעד השלישי של המדיניות הכלכלית.