פתיחת שוק האשראי לתחרות

פתיחת שוק האשראי לתחרות

2021
2021

ביוני 2015 מונה מנכ"ל המכון, דרור שטרום, לעמוד בראש ועדה ציבורית-ממשלתית להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים. ה"מנדט" של הועדה היה להגביר את התחרות בתחום האשראי מול הצרכנים החלשים ביותר – משקי הבית והעסקים הקטנים בישראל. זאת בהמשך לועדת ברודט שהפרידה את הבעלות בין הבנקים לבין החברות הגדולות בישראל, ועדת בכר שהפרידה מן הבנקים את קרנות הנאמנות וקופות הגמל ובכך הגבירה את התחרות באשראי לחברות הגדולות והבינוניות במשק. המלצות הועדה בראשותו של מנכ"ל המכון פורסמו בספטמבר 2016 ואומצו על ידי הממשלה והכנסת בחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל שנחקק בכנסת בינואר 2017. עיקר ההמלצות היה בכל אלה: א. סלילת הדרך להקמת בנק/ים חדשים (ע"י הקמת לשכת מחשב במימון חלקי של המדינה כדי להקל על חסמי הכניסה של בנקים חדשים - כאלה לא קמו 49 שנים - לשוק. בעובדה כבר קיים בנק אחד העומד לפתוח את פעילותו לציבור הרחב במהלך שנת 2022. ב. הפרדת חברות כרטיסי האשראי הגדולות "ישראכרט" ו"לאומי קארד" (כיום "מקס") - מהבנקים הגדולים במדינה (פועלים ולאומי) והפיכתן לשחקנים נותני אשראי צרכני ג. יצירת תשתית להכנסת נותני אשראי חוץ-בנקאי נוספים, גופים מוסדיים, בתי השקעות, חברות פינטק אגודות אשראי ועוד. ד. הסרת חסמי כניסה ומעבר שונים כך שתתאפשר תחרות בהקדם. ביום 23 בינואר 2017 חוקקה הכנסת את עיקר המלצות הוועדה, ובמשך השנים שלאחר מכן החלה הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים והקמת הבנק החדש (הנושא כיום את השם "One Zero". בנובמבר 2021 חוקקה הכנסת את חוק השוואת עלויות המאפשר שירות אובייקטיבי של השוואת עלויות פיננסיות עבור ציבור משקי הבית והעסקים הקטנים. במקביל חלה עליה משמעותית בכמות האשראי שניתן למשקי בית על ידי מוסדות שאינם בנקים (אשראי חוץ בנקאי) והחלה ירידה מתונה במרווחי הריבית (המהווה את מחיר הכסף). מגמה זו עדיין אינה נחלתם של העסקים הקטנים אף שכמות האשראי שאלה מקבלים גדלה משמעותית.

ביוני 2015 מונה מנכ"ל המכון, דרור שטרום, לעמוד בראש ועדה ציבורית-ממשלתית להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים. ה"מנדט" של הועדה היה להגביר את התחרות בתחום האשראי מול הצרכנים החלשים ביותר – משקי הבית והעסקים הקטנים בישראל. זאת בהמשך לועדת ברודט שהפרידה את הבעלות בין הבנקים לבין החברות הגדולות בישראל, ועדת בכר שהפרידה מן הבנקים את קרנות הנאמנות וקופות הגמל ובכך הגבירה את התחרות באשראי לחברות הגדולות והבינוניות במשק. המלצות הועדה בראשותו של מנכ"ל המכון פורסמו בספטמבר 2016 ואומצו על ידי הממשלה והכנסת בחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל שנחקק בכנסת בינואר 2017. עיקר ההמלצות היה בכל אלה: א. סלילת הדרך להקמת בנק/ים חדשים (ע"י הקמת לשכת מחשב במימון חלקי של המדינה כדי להקל על חסמי הכניסה של בנקים חדשים - כאלה לא קמו 49 שנים - לשוק. בעובדה כבר קיים בנק אחד העומד לפתוח את פעילותו לציבור הרחב במהלך שנת 2022. ב. הפרדת חברות כרטיסי האשראי הגדולות "ישראכרט" ו"לאומי קארד" (כיום "מקס") - מהבנקים הגדולים במדינה (פועלים ולאומי) והפיכתן לשחקנים נותני אשראי צרכני ג. יצירת תשתית להכנסת נותני אשראי חוץ-בנקאי נוספים, גופים מוסדיים, בתי השקעות, חברות פינטק אגודות אשראי ועוד. ד. הסרת חסמי כניסה ומעבר שונים כך שתתאפשר תחרות בהקדם. ביום 23 בינואר 2017 חוקקה הכנסת את עיקר המלצות הוועדה, ובמשך השנים שלאחר מכן החלה הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים והקמת הבנק החדש (הנושא כיום את השם "One Zero". בנובמבר 2021 חוקקה הכנסת את חוק השוואת עלויות המאפשר שירות אובייקטיבי של השוואת עלויות פיננסיות עבור ציבור משקי הבית והעסקים הקטנים. במקביל חלה עליה משמעותית בכמות האשראי שניתן למשקי בית על ידי מוסדות שאינם בנקים (אשראי חוץ בנקאי) והחלה ירידה מתונה במרווחי הריבית (המהווה את מחיר הכסף). מגמה זו עדיין אינה נחלתם של העסקים הקטנים אף שכמות האשראי שאלה מקבלים גדלה משמעותית.